9783831751082
 

Various
Soundtrip Japan

CD, ST008, EAN 9783831751082 / CSL
Songlines, © 2000, Reise Know

 1. Ashimiji Bushi
 2. Minato No Uta
 3. Takeda Koi Koi Bushi
 4. Arigataya Bushi
 5. Glow in the dark
 6. Ichimonme No Insuke (Mr. Insuke)
 7. Syumichinagahama
 8. Eisa bushi
 9. Matnaw Rera
 10. Kunjan jintoyo
 11. Saranpe
 12. Midori no okinawa
 13. Musume jintoyo
 14. Waido bushi
 15. Amakusa
 16. Inesuri
 17. Kuduki
 18. Rokucho
 19. Topattumi

Also available:

9783831751259
Various
Soundtrip Uruguay
9783831751266
Various
Soundtrip Canada/Kanada
9783831751280
Various
Soundtrip Chile
9783831751297
Various
Soundtrip Norway/Norwegen
9783831751013
Various
Soundtrip Australia
9783831751020
Various
Soundtrip Finland
9783831751044
Various
Soundtrip Switzerland
9783831751051
Various
Soundtrip Cuba
9783831751068
Various
Soundtrip Argentina
9783831751075
Various
Soundtrip Northeast Brazil
9783831751099
Various
Soundtrip China
9783831751105
Various
Soundtrip Northern Africa
9783831751136
Various
Soundtrip Oriental Belly Dance
9783831751174
Various
Soundtrip Ireland
9783831751181
Various
Soundtrip Scotland
9783831751198
Various
Soundtrip South Africa
9783831751228
Various
Soundtrip Mexico
9783831751235
Various
Soundtrip Barbados
9783831751242
Various
Soundtrip Russia-St.Petersburg
9783831751273
Various
Soundtrip New Zealand/Neuseeland
9783831751303
Various
Soundtrip Israel
9783831751310
Various
Soundtrip Baltic States/Baltikum
Metaguit2
Various
I never meta guitar too
5609063100075
Various
I never meta guitar three