9783831751082

Various
Soundtrip Japan

CD, ST008, EAN 9783831751082 / CSL
Songlines, © 2009

 1. Ashimiji Bushi
 2. Minato No Uta
 3. Takeda Koi Koi Bushi
 4. Arigataya Bushi
 5. Glow in the dark
 6. Ichimonme No Insuke (Mr. Insuke)
 7. Syumichinagahama
 8. Eisa bushi
 9. Matnaw Rera
 10. Kunjan jintoyo
 11. Saranpe
 12. Midori no okinawa
 13. Musume jintoyo
 14. Waido bushi
 15. Amakusa
 16. Inesuri
 17. Kuduki
 18. Rokucho
 19. Topattumi